Kontakt z akcjonariuszami » NWZ 2021.01.22

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach ul.Kolejowa 19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie §3

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego  rodzaju

46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna , materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego                

46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.29.Z sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych , farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z sprzedaż detaliczna dywanów , chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z transport drogowy towarów

52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.Z pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana

Proponowane zmiana §3

Proponuje się rozszerzyć przedmiot działalności Spółki zgodnie z PKD o kody:

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków