Kontakt z akcjonariuszami » ZWZ 2020.09.22

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 22 września 2020 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach ul Kolejowa 19.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

  a)przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2019

  b)podziału zysku za rok 2019

  c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019

  d)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2019

9.Przedstawienie informacji z bilansu skonsolidowanego za rok 2019

10.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

11.Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

12.Zamknięcie obrad.