Kontakt z akcjonariuszami » NWZ 2020.01.31

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 31 stycznia 2020 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach ul Kolejowa 19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia  członków Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy