Kontakt z akcjonariuszami » Zwyczajne Walne Zgromaszenie 29.09.2022

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z

siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 29

września 2022 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w

Katowicach ul. Bracka 28

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

c) podziału zysku za rok obrotowy 2021

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

6.Zamknięcie obrad.

 

Pobierz sprawozdanie finansowe