Kontakt z akcjonariuszami » Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z

siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 22 luty

2022 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w

Katowicach ul. Bracka 28.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Uchylenie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z dnia 22.09.2020

6.Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

7.Zamknięcie obrad