Kontakt z akcjonariuszami » Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach ul. Bracka 28

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
c) podziału zysku za rok obrotowy 2020
d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2020
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
6.Zamknięcie obrad.

__________________________________________________

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r. zwołuje na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach ul. Bracka 28

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zapisanego w księdze wieczystej KA1K/00023451/5 oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie, a objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 12.08.2021r. przez notariusz Alinę Katarzyną Kałuża prowadzącą Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47 za numerem Rep A 7889/2021.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.